feradi.info
  • Գրեք Ձեր գաղափարը
01 նոյ 2013 12:15
  • 0 Հավանություններ
  • View_icon 220 Դիտումներ
  • Comments_icon 0 Մեկնաբանություն

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ სარწყავი სისტემის რეაბილიტაციის გეგმა რომ დავიტანოთ რუკაზე. და თუ შესაძლებელი იქნება მიეთითოს რომელი მიწების მორწყვის შესაძლებლობას მოგვცემს ახალი სისტემა.

Մեկնաբանություն: 0

<
 
>