feradi.info
  • Գրեք Ձեր գաղափարը
01 նոյ 2013 12:01
  • 0 Հավանություններ
  • View_icon 265 Դիտումներ
  • Comments_icon 0 Մեկնաբանություն

საინტერეს იქნება გაკეთდეს კვლევა საქართველოში სამუშაო ძალის შესახებ. რა პროფესიებზეა ძირითადად მოთხოვნა, უმაღლესი და პროფესიული სასწავლებლები რამდენად ეფექტურად აკმაყოფილებენ მოთხოვნას. ხომ არ არის რომელიმე სექტორი გადაჯერებული, მაშინ როდესაც არსებობს მიმართულებები მწირი რაოდენობის სპეციალისტებით. რამდენად მაღალია კვალიფიკაცია, არის თუ არა ჩართული კერძო სექტორი განათლების სფეროში. როგორია კავშირი საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა და ბაზრის მონაწილეებს შორის (მემორანდუმები, კონტრაკტები და ა.შ)

Մեկնաբանություն: 0

<
 
>